Condicions generals de contractació

Acord de Termes i Condicions Generals de Contractació i Ús dels Serveis prestats per la Pàgina web d’Hispantic.cat

1. Informació General

Hispano Atlantic Consulting Limited (en endavant “HispanTIC“) presta els seus serveis a través del lloc web ca.hispantic.com. Hispano Atlantic Consulting Ltd, amb domicili social a:
Ground Floor
8-9 Marino Mart
Fairview
Clontarf Dublin 3 (D03 P590)
IRLANDA, i TRN nº: 3483860GH, és propietària i titular del domini ca.hispantic.com i responsable de la gestió i dels serveis que s’ofereix en aquest lloc web.

2. Descripció del servei

La present pàgina web permet a l’usuari, d’ara endavant el “contractant”, de contractar els serveis professionals prestats per HispanTIC, com són:

 • el disseny i desenvolupament de pàgines webs
 • el disseny de botigues online amb WooCommerce o Prestashop
 • la gestió de campanyes de publicitat online a Google Adwords, Google Shopping o els xarxes socials
 • el posicionament SEO/SEM
 • el manteniment i suport tècnic de pàgines web
 • la gestió de xarxes socials
 • l’allotjament web i correu electrònic

I tot aquells altres serveis que s’especifiquin expressament al web ca.hispantic.com/serveis

3. Termes i condicions d’ús del servei

El contractant manifesta, en el moment de la contractació, d’haver llegit, estar d’acord i acceptar tots i cada un dels termes i condicions de contractació que s’especifiquen en aquesta pàgina web. Aquest “Acord de Termes i Condicions Generals de Contractació i Ús dels serveis contractats des de la Pàgina web d’Hispantic.cat” serà citat en endavant com “Acord”.

L’Acord entrarà en vigor en la data i hora d’acceptació electrònica del mateix, romanent vigent fins que el contractant romangui al corrent de pagament dels serveis contractats i sempre que ambdues parts, contractant i HispanTIC, no vulguin cancel·lar el Servei.

Qualsevol nova versió, millora, facilitat, característica, funcionalitat o eina que pugui afegir-se a l’actual servei d’HispanTIC estarà també subjecta a les condicions d’ús del present Acord.

HispanTIC es reserva el dret a modificar i actualitzar el present Acord mitjançant la publicació de canvis i actualitzacions al seu lloc web www.hispantic.com. En aquest supòsit, HispanTIC al seu lloc web www.hispantic.com notificarà als contractants la modificació operada i l’entrada en vigor de la mateixa, la qual no podrà ser inferior a 30 dies des de la notificació. Durant aquest període el contractant tindrà la possibilitat de desistir del servei sense que se li apliqui cap tipus de penalització.
Qualsevol Acord previ subscrit entre HispanTIC i el contractant quedarà supeditat al que disposa i queda recollit en el present Acord. Així mateix, els Termes i Condicions recollits en el present Acord constitueixen l’únic i total acord entre el contractant i HispanTIC.

El contractant pot revisar, en qualsevol moment, la versió més actualitzada d’aquest Acord al web: ca.hispantic.com/condicions-legals. És aconsellable que el contractant comprovi regularment les condicions d’ús per si s’hagués produït algun canvi o actualització que pogués afectar-li.

4. Condicions generals de Contractació dels serveis i ús correcte

Les condicions de contractació del Servei són les següents:

 • A l’accedir a la Pàgina Web i la Plataforma de Contractació i navegar a través de les mateixes, el contractant accepta tots els termes i condicions inclosos en aquest Acord així com la Política de Privacitat i ús de cookies d’HispanTIC.
 • El contractant ha de ser major d’edat (tenir 18 anys o més) per poder contractar els nostres serveis.
 • El contractant és responsable de proporcionar dades verídiques en el moment de la compra i donar-se d’alta en els serveis a HispanTIC, i mentre prossegueixi d’alta en el servei, aportant informació real, correcta i actual de les seves dades personals o empresarials, adreça, raó social , objecte social, i / o qualsevol altra informació que pugui ser necessària per al procés de registre, contractació i / o l’ús continuat del servei. Així mateix, el contractant manifesta i garanteix que té tot el dret, el poder i l’autoritat per acceptar aquest Acord i dur a terme les accions o actes que en ell s’indiquen. En el cas que alguna d’aquestes circumstàncies variïn un cop iniciada la present relació contractual, el contractant ha de notificar-de forma immediata a HispanTIC, estant aquesta facultada per a la resolució del contracte, sense compensació o contraprestació a favor de contractant. En el cas que la modificació suposi una incompatibilitat amb el servei, HispanTIC es reserva la possibilitat de reclamar la indemnització que sigui procedent.
 • El contractant és responsable de mantenir el seu compte d’usuari i contrasenya protegides i segures. En cap cas HispanTIC es farà responsable dels danys o pèrdues ocasionades per accessos no autoritzats al compte del contractant a la Plataforma de Contractació. HispanTIC tampoc serà responsable de qualsevol altre dany o anomalia produïda per no mantenir el contractant la deguda seguretat i confidencialitat del seu compte i contrasenya.
 • El contractant és responsable de tot el contingut de la seva pàgina web o botiga online (textos, imatges, gràfics, vídeos, etc.) havent de respectar les lleis vigents i drets de propietat intel·lectual dels elements gràfics i de text dels que faci ús. En cap cas HispanTIC es farà responsable del contingut que no li sigui propi de cap de les pàgines webs o botigues online allotjades en els nostres servidors.

La violació o incompliment pel contractant de qualsevol dels punts anteriors donarà com a resultat la cancel·lació immediata del servei de manera unilateral per part d’HispanTIC i la consegüent extinció del present Acord, perdent el contractant qualsevol dret a reclamar com a conseqüència de la cancel·lació del servei i podent veure sotmès a sancions i altres conseqüències jurídiques.

Encara entenent la importància de la privacitat dels continguts del contractant, HispanTIC es reserva el dret, però no té cap obligació, de:

 • Investigar l’ús que el contractant faci del Servei a fi de determinar si s’ha produït l’incompliment de qualsevol llei, o una violació de l’Acord de Termes i Condicions d’ús del Servei o qualsevol dels termes o disposicions de la propietat intel·lectual. En aquest sentit, HispanTIC es reserva el dret d’accedir, llegir, preservar i / o revelar qualsevol tipus d’informació o contingut que raonablement cregui necessària per: (I) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o sol·licitud governamental; (II) garantir el compliment d’aquest Acord, inclosa la investigació de possibles violacions; (III) detectar, prevenir qualsevol manera de frau, seguretat o temes tècnics (incloent, sense limitació, el filtrat d’spam); (IV) respondre a sol·licituds de suport als usuaris; (V) protegir els drets, seguretat i propietat de HispanTIC; i (VI) requerir el contractant per que acrediti el compliment de la legislació d’aplicació i dels Termes i Condicions d’ús del servei.
 • Rebutjar, retirar i / o eliminar de qualsevol Pàgina web o Botiga online (i, si escau procedir a bloquejar-) aquells continguts que, segons el parer de HispanTIC siguin inapropiats, fraudulents, il·legals, delictius, vulnerin l’Acord de Termes i Condicions d’ús del Servei o qualsevol de les disposicions o termes de la propietat intel·lectual.
 • HispanTIC disposa de plena llibertat, en qualsevol moment i sense previ avís, per modificar, incloure millores, actualitzacions, facilitats o noves funcionalitats o versions en les Pàgines webs o botigues en línia allotjades als nostres servidors, sempre que no afecti negativament a la funcionalitat del servei .
 • HispanTIC no garanteix que el servei sigui ininterromput, puntual, segur o lliure d’errors i / o fallades.
 • El contractant entén i accepta que els seus continguts, o el que és el mateix, els carregats i inserits per ell en la seva Pàgina web o botiga en línia (no s’inclouen entre aquests els relatius a les transaccions econòmiques realitzades entre el comprador i les entitats financeres encarregades de verificar i assegurar el pagament, els quals es transmeten xifrats per les diferents xarxes per les quals transita), es transmeten sense xifrar per HispanTIC. Això inclou i regula la transmissió d’aquests continguts: (I) a través de les diferents xarxes de telecomunicacions per les quals transita, es propaga i difon; i, (II) els canvis per ajustar-se i adaptar-se als requisits tècnics de connexió de xarxes i dispositius. En cap cas HispanTIC, les seves filials, subcontractades, o proveïdors, seran responsables de cap dany o per la pèrdua de beneficis derivats de l’accés i connexió al lloc web ca.hispantic.com.
 • El contractant entén i expressament accepta que HispanTIC no serà responsable de cap dany directe, indirecte, accidental o especial, que tingui com a conseqüència perjudicis, incloent lucre cessant, dades o altres pèrdues intangibles resultants del mal ús o de la incapacitat per utilitzar el Servei per part del contractant.
 • La informació personal recopilada per HispanTIC pot ser emmagatzemada i processada a Espanya o a qualsevol altre país en què HispanTIC, els seus agents, filials o subcontractades tinguin instal·lacions o equips. En fer ús dels Serveis, el contractant dóna el seu consentiment a HispanTIC per a qualsevol transferència d’informació fora del seu país.
 • Els serveis sol·licitats pel contractant poden ser prestats directament per HispanTIC o per terceres persones o empreses a les que HispanTIC encarregui la prestació de tots o alguns dels serveis. No obstant això, HispanTIC respondrà directament de la prestació dels serveis enfront del contractant. En conseqüència, el contractant expressament autoritza a HispanTIC perquè pugui subcontractar part dels serveis sol·licitats per aquell sense necessitat d’obtenir previ consentiment exprés i per escrit i sense que aquest pugui oposar-s’hi.
 • El contractant ostenta la propietat de tots els continguts que hagi carregat i inserit en la seva Pàgina web o botiga online. No obstant això, en fer pública i mostrar la seva pàgina web per Internet, el contractant dóna el seu consentiment i accepta que qualsevol usuari d’Internet pugui visualitzar aquests continguts. Així mateix, el contractant consent i accepta que HispanTIC mostri, emmagatzemi i / o examini els continguts carregats i introduïts per aquell en la seva Pàgina web fent ús dels nostres servidors.
 • El suport tècnic prestat per HispanTIC es facilitarà mitjançant correu electrònic, telefònicament o, en tot cas, mitjançant aquella modalitat que HispanTIC determini en funció del pla comercial o servei contractat, a aquells contractants (persones físiques o jurídiques, empreses i entitats) propietaris d’una compte en el servei i que estiguin al corrent dels seus pagaments amb HispanTIC.

5. Condicions de Pagament, forma de pagament, terminis, endarreriment de pagaments i facturació

Contractació dels serveis:

 • El client efectuarà la contractació dels nostres serveis a través de la nostra Plataforma de Contractació.
 • Els pagaments s’efectuaran sense ocasionar costos addicionals i sense fer cap tipus de deducció. Caldrà observar el compliment de totes les prescripcions referents a operacions amb divises. El client no podrà compensar ni descomptar cap quantitat al preu establert.
 • El client es compromet a pagar els serveis contractats respectant els terminis de pagament establerts que són els següents:
  • Pel desenvolupament de Pàgina Web o Botiga Online, el client haurà d’abonar el 50% del preu establert en el moment de contractació i el 50% restant a l’entrega del producte (en 30 dies). El no compliment dels terminis de pagament suposarà el bloqueig i la suspensió del producte i/o servei, sense previ avís. En cas que l’impagament de la quota s’allargui per un període de temps superior a 30 dies, HispanTIC pot rescindir i cancel·lar el contracte de forma immediata i sense previ avís i en cap cas procedirà a retornar cap import prèviament abonat pel client.
  • Pels serveis que requereixen un pagament mensual, el client es compromet a abonar la quota corresponen pels mitjançant de pagament escollit i a no endarrerir-se en el pagament.
  •  En cas que l’impagament de la quota s’allargui per un període de temps superior a 30 dies, HispanTIC pot rescindir i cancel·lar el contracte de forma immediata i sense previ avís i en cap cas procedirà a retornar cap import prèviament abonat pel client.

Mètodes de pagament disponibles:

 • El pagament dels serveis contractats s’efectuarà a través de la Plataforma de Contractació mitjançant les següents formes de pagament:
  • Transferència bancària. Les dades bancàries per realitzar la transferència són IBAN: IE84AIBK93104781509052 / BIC-SWIFT: AIBKIE2D
  • Targeta de crèdit o dèbit
  • PayPal

Facturació:

 • El pagament pel contractant de les quotes periòdiques mensuals, es realitzarà per avançat a través de la nostra Plataforma de Contractació mitjançant mètodes de pagament allà establerts (transferència bancària, pagament amb targeta o PayPal).
 • El contractant autoritza expressament a HispanTIC perquè la facturació generada pels serveis contractats pugui realitzar-la per mitjans electrònics.
 • Per al començament de les operacions de facturació electrònica, expressament acceptades, no es requerirà preavís al contractant, sent suficient amb l’enviament de la factura per correu electrònic.
 • El consentiment exprés per a la remissió de les factures per mitjans electrònics d’acord amb la legislació d’aplicació romandrà vigent fins que el contractant no cancel·li els serveis contractats a ​​HispanTIC.

Endarreriments en el pagament:

 • En cas de demores en els pagaments,  es cobraran interessos de demora al tipus d’interès aplicat pel Banc Central Europeu incrementat en 5 punts percentuals. Com a conseqüència d’una demora en els pagaments, HispanTIC es reserva el dret de reclamar aquells danys amb imports superiors als interessos per demora.
 • En cas d’una demora en el pagament, totes les despeses relacionades amb la cobrament del deute, tals com costos d’apremi i totes les costes que sorgeixen com a conseqüència d’una representació legal tant en procediments judicials com extrajudicials, aniran a càrrec del client.

Terminis d’entrega:

 • El termini estàndard d’entrega dels serveis de desenvolupament web i botiga online és de 4 setmanes des del moment de recepció de tots els materials necessaris per efectuar el nostre treball.
 • No obstant, el desenvolupament de pàgines webs personalitzades, així com les botigues online que requereixin programacions especials, tindran un termini d’entrega superior a les 4 setmanes i que es determinarà en el moment de la realització del pressupost.

6. Cancel·lació i acabament del servei

El contractant pot cancel·lar l’ús dels Serveis i rescindir el present Acord en qualsevol moment, amb o sense causa. En cas que el contractant no es trobi al corrent de pagament de les seves quotes i desitgi cancel·lar el servei contractat, pot notificar-ho a HispanTIC remetent un correu electrònic a l’adreça: [email protected]. En aquest últim cas, HispanTIC procedirà a donar-li de baixa com més aviat millor, la qual cosa dependrà de la càrrega de treball i els recursos disponibles de HispanTIC en aquests moments.
El contractant, en pagar per avançat un dels Serveis prestats per HispanTIC té un termini de 14 dies naturals per rescindir del Contracte, amb o sense causa. En aquest termini, el contractant té dret al reemborsament complet de la quota pagada.

En cas de cancel·lació del Servei del contractant, el seu compte serà immediatament desactivat i les dades allotjades en la mateixa seran destruïdes, impossibilitant la seva recuperació. Un cop cancel·lat el compte no es pot concedir l’accés a la mateixa, o als arxius, o a qualsevol altre tipus de contingut que figuri en la mateixa, tot i que les còpies residuals de la informació puguin romandre en el nostre sistema.

HispanTIC, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, es reserva el dret de:

 1. Modificar el Servei que presta.
 2. Denunciar el present Acord.
 3. Suspendre i / o cancel·lar el servei, sense previ avís, de qualsevol contractant sempre que hi hagi indicis de la comissió d’un delicte o frau a través del Servei, o que incompleixi o vulneri l’Acord de Termes i Condicions d’ús del servei o qualsevol disposició o terme de Propietat Intel·lectual. Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció legal que HispanTIC estimi oportú exercitar.
 4. Bloquejar i suspendre el servei, sense previ avís, a aquells contractants que no abonin, en el moment oportú, la seva quota periòdica per l’ús dels serveis contractats. En cas que l’impagament de la quota s’allargui per un període de temps superior a 30 dies, HispanTIC pot rescindir i cancel·lar el servei del contractant de forma immediata i sense previ avís. En cap cas es podran extreure dades del compte del contractant mentre duri la situació d’impagament.

7. Modificació dels Serveis i els preus

 • HispanTIC es reserva el dret de modificar els seus serveis que presta a través del seu web ca.hispantic.com
 • Les Tarifes de Preus per a la utilització dels serveis de HispanTIC estan subjectes a canvis i seran notificats amb trenta (30) dies d’antelació a la seva entrada en vigor mitjançant el corresponent avís al tauler de control de cada usuari del servei i, també, mitjançant la seva publicació en el lloc web ca.hispantic.cat/preus.
 • HispanTIC no serà responsable davant el contractant i / o comprador, o davant terceres parts, de cap modificació, canvi de preus, suspensió o interrupció del Servei.

8. Dret de desistiment
El contractant té la facultat de deixar sense efecte el contracte celebrat amb HispanTIC en el termini de 14 dies naturals (a comptat des de l’endemà de la data de formalització del contracte). El contractant ha de notificar aquesta voluntat en el termini establert per a l’exercici d’aquest dret, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització. Per fer-ho pot fer servir el model de formulari lliurat per l’empresari, el model que recull l’annex B de la Llei 3/2014/Directiva o qualsevol altra declaració inequívoca que vol resoldre el contracte.

En cas d’exercici del dret de desistiment, HispanTIC retornarà els diners en un termini màxim de 14 dies naturals des que n’és coneixedor.
Excepcions al dret de desistiment:
En el cas de la prestació de serveis, el dret de desistiment no es pot exercir en cas que:

 • s’hagin prestat i executat de forma completa (si s’han començat a prestar es poden desistir, però cal satisfer la part corresponent als serveis prestats).

9. Drets de propietat intel·lectual

Drets de propietat intel·lectual d’HispanTIC: El contractant reconeix que HispanTIC posseeix tots els drets, títols i interessos sobre i per al Servei, incloent sense limitació, tots els drets de propietat intel·lectual, estant aquests drets protegits pel govern Espanyol i les lleis internacionals de propietat intel·lectual.

En conseqüència, el contractant accepta i es compromet a no copiar, duplicar, reproduir, alterar, modificar, vendre, revendre, cedir o explotar qualsevol porció, ús o accés al servei, ni a crear treballs derivats del Servei prestat per HispanTIC, sense el permís exprés i per escrit de HispanTIC.
Així mateix, el contractant també accepta que no utilitzarà robots, aranyes, o qualsevol altre tipus de programari automatitzat o processos manuals per controlar o copiar qualsevol contingut del Servei. Els drets d’HispanTIC inclouen: (I) el Servei desenvolupat i proporcionat per HispanTIC, i (II) tot el programari associat amb el Servei. Els drets de HispanTIC no inclouen el contingut de tercers usats com a part del Servei, incloent el contingut de les comunicacions que apareixen al Servei.

Drets de propietat intel·lectual del contractant: HispanTIC no reclamarà al contractant la titularitat de cap dels continguts, incloent qualsevol text, dades, informació, imatges, fotografies, música, so, vídeo, o altres materials, que el contractant carregui, inseriu, mostri , transmeti o emmagatzemi al seu compte de HispanTIC. Així mateix, HispanTIC no utilitzarà, ni parcial ni totalment, el contingut que el contractant introdueixi en el seu compte per a cap propòsit excepte per prestar-li el servei.

10. Protecció de dades de caràcter personal

HispanTIC es compromet a guardar el més absolut secret respecte de tota la informació a què tingui accés en compliment dels serveis sol·licitats, a subministrar-únicament a personal autoritzat pel contractant ia observar totes les previsions legals que es contenen en la LOPD, que resultin de aplicació. En particular, HispanTIC es compromet a no utilitzar les dades de caràcter personal obtingudes del contractant o aquells als quals hagi tingut accés, amb fi diferent al de la prestació dels serveis sol·licitats, ni a cedir-los, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. Com a excepció a l’anterior, el contractant autoritza expressament la possible comunicació de dades a les empreses del sector de la prestació de serveis informàtics vinculades a HispanTIC a les que aquest eventualment pogués subcontractar algun dels serveis en què consisteix el mateix.

El contractant haurà d’incloure en les seves Condicions Generals de Contractació, Avís Legal, o informació similar a Clients i / o usuari final, un avís amb la llegenda següent:

“Les dades del Client i / o usuari final facilitades són emmagatzemats pel Titular de la web i per HispanTIC (Hispano Atlantic Consulting Ltd) amb domicili social :

Ground Floor
8-9 Marino Mart
Fairview
Clontarf Dublin 3 (D03 P590)

i TRN nº: 3483860GH, és propietària i titular del domini www.hispantic.cat i responsable de la gestió i del servei prestat per HispanTIC), estant, en ambdós casos, a disposició de l’esmentat Client i / o usuari final els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, etc., previstos en l’art. 5, de la LOPD. De la mateixa manera, la revocació del consentiment per al tractament de les dades de caràcter personal suposarà la resolució de la relació contractual, si aquesta es mantingués vigent en aquell moment, sense que el contractant i / o l’usuari final puguin reclamar indemnització o compensació a HispanTIC”.

S’informa al contractant que HispanTIC ha inscrit en l’Agència Estatal de Protecció de Dades el fitxer de dades de caràcter personal. I advertim de l’obligació del contractant de notificar la creació del seu propi fitxer.

11. Ús de cookies

Per a l’adequada prestació del servei, HispanTIC podrà demanar informació de l’equip a través del qual el contractant o l’usuari final d’aquest accedeixi al servei, mitjançant un arxiu de cookies que s’emmagatzemarà en l’equip, a través del qual obtenir informació sobre l’ús que fa d’Internet en general. Aquesta informació ha d’incloure, si s’escau, la seva adreça IP, sistema operatiu i tipus de navegador.

Amb aquesta finalitat, el contractant s’obliga a incloure en les seves Condicions Generals de Contractació, Avís Legal o informació similar a Clients i / o usuaris finals, la següent llegenda:

“Tant el titular de la web com HispanTIC (Hispano Atlantic Consulting Ltd) és propietària i titular del domini www.hispantic.cat i responsable de la gestió i del servei prestat per HispanTIC) podem demanar informació sobre el seu ordinador (inclòs, si s’escau, la seva adreça IP, sistema operatiu i tipus de navegador) per a l’administració del sistema. Es tracta d’informació estadística sobre la seva navegació pel nostre lloc web. Igualment, mitjançant un arxiu de cookies que s’emmagatzema en el seu ordinador, podem obtenir informació sobre l’ús que fa d’Internet en general. Les cookies ens permeten prestar un millor i més personalitzat servei, ajudant-nos a millorar, també, el nostre lloc web. Així, a partir de les seves preferències personals i patrons d’ús, ens permeten emmagatzemar informació per intentar adaptar la nostra web a les mateixes, millorant i accelerant les seves recerques i permetent el seu reconeixement per quan intenti accedir novament al nostre lloc web. El sistema generarà cookies quan es connecti al nostre lloc web, llevat que hi hagi configurat el seu navegador de manera que rebutgi les galetes. Activant al teu navegador la configuració que li permet rebutjar les galetes, pot negar-se a acceptar-les. Això no obstant, si seleccioneu aquesta opció, potser no pugui fer ús d’algun dels serveis oferts o no li permeti accedir a determinades parts del lloc web “.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

Els termes i condicions d’aquest Acord es regiran per les lleis d’Espanya. Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web ca.hispantic.com o qualsevol dels que en depengui, serà d’aplicació la legislació espanyola, tenint l’exclusiva jurisdicció i competència per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Terrassa (Espanya) i, si és el cas, els Tribunals Arbitrals de Consum o semblants als que es trobi adherida HispanTIC en el moment de produir-se la controvèrsia.

En els casos de discrepàncies interpretatives produïdes per l’existència de diferents versions en idiomes diferents del castellà, sempre prevaldrà la versió en aquest idioma enfront de les altres versions.

Per a la realització de consultes o la presentació de reclamacions per l’ús dels serveis de HispanTIC poden dirigir-se per correu electrònic a l’adreça: [email protected]